دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی امیرحسین اخروی - سوابق تحصیلی
PDF چاپ ایمیل

دانش ­آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی با معدل 18.62 (1387-1383؛ دانشگاه شاهد تهران)

پروژه پایانی: استفاده از تئوري محدوديت­ها براي مديريت دانشگاه، در قالب يك مدل (نمره: 19.5)

دانش­ آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی با معدل 18.52 (1389-1387؛ دانشگاه فردوسی مشهد)

پایان نامه:شناسایی و ارزیابی مؤلفه ­های مؤثر بر کیفیت، برمبنای معیارهایAHPو تعیین اولویت آنها با اسـتفاده ازTQMگروهی-فازی:مطالعه موردی (نمره: 19.5)

دانش آموخته رتبه دوم مقطع دکتری مدیریت،‌گرایش تحقیق در عملیات با معدل 18.03 (1395-1391؛ دانشگاه فردوسی مشهد)

رساله: طراحی مدل یکپارچه تخصیص اهداف به مقرها در مدیریت نبرد دریایی با لحاظ طبقه­ بندی اهداف (نمره: 19.45)