دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی امیرحسین اخروی - انتشارات
PDF چاپ ایمیل

 

 

 

 

ر

عنوان پروژه

دانشجو

استاد راهنما

استاد داور

تاریخ دفاع

1

آشنایی با مفاهیم، چالش‌ها و راهکارهای استعدادیابی، جانشین پروری، منتورینگ و کوچینگ و ارتباط بین آنها

مهناز شانظری

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

شنبه، 04/09/96، ساعت 12

2

آشنایی با مبانی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛ چالش‌ها و راهکارها

فاطمه زحمتی لطفعلی

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

یکشنبه، 05/09/96، ساعت 12

3

چالش‌ها و راهکارهاي بهبود کيفيت زندگي کاري و تعادل بين كار و زندگي

محمدرضا فرهادی‌پور

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

شنبه، 11/09/96، ساعت 12

4

بررسي الگوهاي تصميم‌گيري و تفکر استراتژيک، تفکر سیستمی، برنامه‌ريزي سناريو و آينده‌نگاري؛ چالش‌ها و راهکارها

زهرا قدبی بهابادی

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

یکشنبه، 19/09/96، ساعت 12

5

آشنایی با نظام‌هاي مديريت بهره‌وري و عملکرد با تأکيد بر کيفيت، نوآوري و تعالي سازماني

حسن عرب زوزنی

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

شنبه، 18/09/96، ساعت 12

6

آشنایی با اجزاء و روش‌های ارزیابی مدل تعالی سازمانی (EFQM) و طراحی قالب ارزیابی این مدل در محیط اکسل با استفاده از رویکرد پروفرما و منطق RADAR؛ مطالعه موردی؛ مجتمع آموزش عالی گناباد

مهدیه رودانی‌نژاد

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

یکشنبه، 26/09/96، ساعت 12

7

آشنایی با روش تحلیل تضاد ریشه‌ای (RCA+) و رویکرد TRIZ ؛ مطالعه موردی: آسیب‌شناسی فعالیت انجمن‌های علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

مهسا   کریمی ابرده

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

دوشنبه، 18/10/96، ساعت 11

8

آشنایی با مفهوم و روش اجرایی نظام آراستگی (5S) و امکانسنجی اجرای آن در مجتمع آموزش عالی گناباد؛ بایدها، مزایا و چالش‌ها

مهسا رعیتی

دکتر امیرحسین اخروی

دکتر فرشید اسماعیلی

 

9

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان بشرویه با استفاده از روش فرایندتحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مرضیه مؤذن‌زاده

دکتر فرشید اسماعیلی

دکتر امیرحسین اخروی

سه‌شنبه، 07/09/96، ساعت 12

10

تحلیل راهبردهای توسعه ی گردشگری شهر گناباد با استفاده از ماتریس SWOT

حسین یعقوبزاده شهری

دکتر فرشید اسماعیلی

دکتر امیرحسین اخروی

یکشنبه، 12/09/96، ساعت 12:45

 

 

بهنگام کردن در سه شنبه ، ۱ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۷:۳۴